ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

25 May

สอบประมวลความรู้ของ นายชนัญชิดา ทาเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 9:00 AM   ด้วยวิธีการสอบผ่านระบบออนไลน์

ปฏิทินการสอบนักศึกษา