ข่าวกิจกรรม


ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน) เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ สนามด้านหน้าศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมชมการถ่ายทอดสด การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท