คำสั่ง/ประกาศ/เอกสารดาวโหลด

No Document Download
ประกาศ
1 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  Download
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ประจำปี 2558  Download
3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  Download
4 เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2563  Download
5 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  Download
6 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา  Download
7 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  Download
8 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  Download
9 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (Qualifying Examination)  Download
10 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  Download
11 ประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ทุนนักศึกษาเรียนดี"  Download
12 ประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ทุนศิษย์ก้นกุฏิ""  Download
เอกสารดาวโหลด
1 แบบฟอร์มแต่งตั้ง อ.บัณฑิตศึกษา(บุคลากรภายในเเละภายนอก)  Download
2 คุ่มือการเขียนวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2558  Download
3 หลักเกณฑ์การเสนอขอเเต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา กรณีทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  Download
4 ขั้นตอนการตรวจ Turnitin ด้วยตนเอง  Download
ข้อบังคับ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเทอม 2/2563)  Download
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555  Download
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560  Download
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษา รหัส 63)  Download
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  Download
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเทอม 1/2564)  Download
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเทอม 1/2565)  Download
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเทอม 2/2565)  Download

ปฏิทินการสอบนักศึกษา


# ประกาศสอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ View
1 การสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นางทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยวิธีการสอบผ่านระบบออนไลน์ 05/10/2565  View
2 การสอบดุษฎีนิพนธ์ของ พระครูมนูญบุญญากร ศรีบุญเป็ง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารศาสตร์ ณ ห้องสิงหรา ชั้น ๓ อาคารเทพ พงษ์พานิช วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 05/10/2565  View
3 การสอบดุษฎีนิพนธ์ของ Miss Qun Liao นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ณ ห้อง ๔๒๒ ชั้น ๒ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 03/10/2565  View
4 การสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องสกาวอินทร์ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 26/09/2565  View
5 การสอบดุษฎีนิพนธ์ของ Mr. Chanthavong Lochamyeu นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ด้วยวิธีการสอบผ่านระบบออนไลน์ 26/09/2565  View
6 การสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นายปภพ จี้รัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องสกาวอินทร์ ชั้น ๔ อาคาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 12/09/2565  View
7 การสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นายรุ่งโรจน์ ไกรสิทธิพาณิชย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 30/08/2565  View
8 การสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวเกวลิน หนูสุทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ณ ห้อง 422 ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 26/08/2565  View
9 การสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นายอำพล สอนสระเกษ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร ณ ห้อง PT 113 ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 26/08/2565  View
# ประกาศสอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ View
1 การค้นคว้าอิสระของ นางสาวชนัชญ์ตา เข็มสม นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ ห้อง MBA ๑ ชั้น ๒ อาคาร 25 ปีธุรกิจการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 24/09/2565  View
2 การค้นคว้าอิสระของ นางสาวศิริมนัส แซ่ตั้น นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการสอบผ่านระบบออนไลน์ 15/09/2565  View
# ประกาศสอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ View
1 การสอบวิทยานิพนธ์ของ นายบุญธรรม โพธิ์อ่อง นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีการสอบผ่านระบบออนไลน์ 20/09/2565  View
2 การสอบวิทยานิพนธ์ของ นายชัยนุวัฒน์ ปูนคำปีน นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ณ ห้องบรรยาย G ๐๕ ชั้น G อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยาและฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูง คณะผลิตกรรม การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20/09/2565  View
3 การสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวนุชจรี จูแจ่ม นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ณ ห้อง 3201 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 12/09/2565  View

ปฏิทินกิจกรรม

15 September

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 9:00 AM   ห้องประชุม ชั้น ๑ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

16 August

การสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 9:00 AM   ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๒ อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ

12 August

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

 1:00 PM   สอบผ่านระบบออนไลน์ MS Teams