คำสั่ง/ประกาศ/เอกสารดาวโหลด

No Document Download
ประกาศ
1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ประจำปี 2558  Download
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  Download
เอกสารดาวโหลด
1 ปฏิทินการศึกษา 2562  Download
2 แบบฟอร์มแต่งตั้ง อ.บัณฑิตศึกษา(บุคลากรภายใน)  Download
3 แบบฟอร์มแต่งตั้ง อ.บัณฑิตศึกษา(บุคลากรภายนอก)  Download
ข้อบังคับ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555  Download
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560  Download
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562  Download

ปฏิทินการสอบนักศึกษา


# ประกาศสอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ View
1 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวกัลยาณี ประเสริฐขรวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร ณ ห้องประชุมสาขาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 17/04/2563  View
2 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นางกนกพร ภาคีฉาย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 02/04/2563  View
3 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวพิรุฬห์รัชย์ ไทยสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ณ ห้อง E ๕๑๐ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 02/04/2563  View
# ประกาศสอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ View
1 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอรุณรัตน์ หลักฐาน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ณ ห้อง ๔๒๒ (ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา) ชั้น ๒ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 25/03/2563  View

ปฏิทินกิจกรรม

29 February

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคนิค Critical Thinking

 8:45 AM  

29 February

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6

 8:45 AM  

29 February

สัมมนาวิชาการ Design thinking คืออะไร??

 8:45 AM