คำสั่ง/ประกาศ/เอกสารดาวโหลด

No Document Download
ประกาศ
1 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  Download
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ประจำปี 2558  Download
3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  Download
4 เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2563  Download
5 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  Download
6 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา  Download
7 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  Download
8 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  Download
9 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (Qualifying Examination)  Download
10 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  Download
เอกสารดาวโหลด
1 แบบฟอร์มแต่งตั้ง อ.บัณฑิตศึกษา(บุคลากรภายในเเละภายนอก)  Download
2 คุ่มือการเขียนวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2558  Download
ข้อบังคับ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเทอม 2/2563)  Download
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555  Download
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560  Download
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษา รหัส 63)  Download
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  Download
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเทอม 1/2564)  Download
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเทอม 1/2565)  Download

ปฏิทินการสอบนักศึกษา


# ประกาศสอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ View
1 สอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวพิมลนาฎ สิงหนุกุลกิจ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยวิธีการสอบผ่านระบบออนไลน์ 03/06/2565  View
2 สอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวเริงฤดี วังธรรมกร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยวิธีการสอบผ่านระบบออนไลน์ 03/06/2565  View
3 สอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวเปรมฤทัย ผ่านสอาด นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ณ ห้องบรรยาย ๒๔๐๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น ๔ อาคาร ๖๐ ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 02/06/2565  View
4 สอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอรอนงค์ เส้งเล่า นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ณ ห้องบรรยาย ๒๔๐๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น ๔ อาคาร ๖๐ ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 02/06/2565  View
5 สอบวิทยานิพนธ์ของ นายชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ ณ ห้องกวางทับทิม อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 27/05/2565  View
6 สอบวิทยานิพนธ์ของ นายพิศุทธิ์ ลักษวุธ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ ณ ห้องกวางทับทิม อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 27/05/2565  View
7 สอบวิทยานิพนธ์ของ นายภาณพัช รอดคง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ณ ห้อง FT ๑๑๐๕ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 24/05/2565  View

ปฏิทินกิจกรรม

25 May

สอบประมวลความรู้ของ นายชนัญชิดา ทาเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 9:00 AM   ด้วยวิธีการสอบผ่านระบบออนไลน์