คำสั่ง/ประกาศ/เอกสารดาวโหลด

No Document Download
ประกาศ
1 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  Download
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ประจำปี 2558  Download
3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  Download
4 เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2563  Download
5 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  Download
6 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา  Download
7 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  Download
8 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  Download
9 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (Qualifying Examination)  Download
10 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  Download
11 ประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ทุนนักศึกษาเรียนดี"  Download
12 ประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ทุนศิษย์ก้นกุฏิ""  Download
เอกสารดาวโหลด
1 แบบฟอร์มแต่งตั้ง อ.บัณฑิตศึกษา(บุคลากรภายในเเละภายนอก)  Download
2 คุ่มือการเขียนวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2558  Download
3 หลักเกณฑ์การเสนอขอเเต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา กรณีทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  Download
4 ขั้นตอนการตรวจ Turnitin ด้วยตนเอง  Download
ข้อบังคับ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเทอม 2/2563)  Download
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555  Download
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560  Download
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษา รหัส 63)  Download
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  Download
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเทอม 1/2564)  Download
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเทอม 1/2565)  Download
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเทอม 2/2565)  Download