คำสั่ง/ประกาศ/เอกสารดาวโหลด

No Document Download
ประกาศ
1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ประจำปี 2558  Download
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  Download
เอกสารดาวโหลด
1 ปฏิทินการศึกษา 2562  Download
2 แบบฟอร์มแต่งตั้ง อ.บัณฑิตศึกษา(บุคลากรภายใน)  Download
3 แบบฟอร์มแต่งตั้ง อ.บัณฑิตศึกษา(บุคลากรภายนอก)  Download
ข้อบังคับ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555  Download
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560  Download
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562  Download

ปฏิทินการสอบนักศึกษา