คำสั่ง/ประกาศ/เอกสารดาวโหลด

No Document Download
ประกาศ
1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ประจำปี 2558  Download
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  Download
3 เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2563  Download
4 Graduate Academic Calendar 2020  Download
เอกสารดาวโหลด
1 แบบฟอร์มแต่งตั้ง อ.บัณฑิตศึกษา(บุคลากรภายใน)  Download
2 แบบฟอร์มแต่งตั้ง อ.บัณฑิตศึกษา(บุคลากรภายนอก)  Download
3 คุ่มือการเขียนวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2558  Download
ข้อบังคับ
1 Graduated Maejo University for Graduate Studies 2019 (for students entering 2/2020)  Download
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555  Download
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560  Download
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษา รหัส 63)  Download
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  Download

Student Calendar


# ประกาศสอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ View
1 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ครั้งที่ ๑ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๒๐๒ อาคารใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 01/09/2563  View
2 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องสร้อยระย้า ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 27/08/2563  View
3 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องสร้อยระย้า ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 27/08/2563  View
# ประกาศสอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ View
1 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องสร้อยระย้าและห้องสกาวอินทร์ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 24/09/2563  View
2 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๑๒๖ ชั้น ๒ อาคารพระช่วงเกษตรศิลป (สอบแบบออนไลน์โดยใช้ โปรแกรม Microsoft team) 03/09/2563  View
3 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๒ อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ 15/07/2563  View
# ประกาศสอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ View
1 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นายจตุรงค์ บุนนาค นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ณ ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ ๑ EC ๓๐๑ ชั้น ๓ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 03/09/2563  View
# ประกาศสอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ View
1 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์ของ นายจตุรณ คำชมภู นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ณ ห้อง ๒๓๑๑ สาขาวิชาเคมี อาคาร ๖๐ ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 25/09/2563  View
2 สอบวิทยานิพนธ์เรื่อง SYNTHESIS OF LITHIUM METAL (M= V, Fe) SILICATE FROM RICE HUSK ASH FOR THE APPLICATIONS AS CATHODE MATERIALS IN LITHIUM-ION BATTERIES ของ นายจตุรณ คำชมภู นักศึกษาระดับปริญญาโท สาข ณ ห้อง ๒๓๑๑ สาขาวิชาเคมี อาคาร ๖๐ ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14/08/2563  View
3 สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การปรับใช้ทุนทางวัฒนธรรมสำรับอาหารในคุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่สู่มิติการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ของ นายทรงสุข บุญทาวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ณ ห้อง ๔๒๒ (ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา) ชั้น ๒ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 22/07/2563  View
4 สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการใช้ถ่านชีวภาพ เพื่อเป็นวัสดุปรับปรุงดินและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ระบบการปลูกข้าว ของ นางสาวชฎาภา ใจหมั้น นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารทรัพยากรดิน และสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 22/07/2563  View

ปฏิทินกิจกรรม

29 February

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคนิค Critical Thinking

 8:45 AM  

29 February

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6

 8:45 AM  

29 February

สัมมนาวิชาการ Design thinking คืออะไร??

 8:45 AM