ข่าวกิจกรรม


ม.แม่โจ้ จัดปฐมนิเทศ ป.โท - ป.เอก สร้างความเข้าใจการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 โดยมี ผศ.ดร.สนิท สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศทั้งแบบ online และ onsite จำนวน 270 คน ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การปฐมนิเทศในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับ “การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้”, “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา” , “ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา แนวปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด” , “วิธีการใช้งานระบบคำร้องออนไลน์ (E-form) และ หัวข้อ “Library Service for graduate student” เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้