ข่าวกิจกรรม


ให้การต้อนรับผู้บริหาร นักศึกษาผู้รับทุนการศึกษารัฐบาลไทย ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไทย ลาว

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษารัฐบาลไทย ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว จำนวน 39 คน ในโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษารัฐบาลไทย ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยกระทรวงการต่างประเทศ ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  อมรเลิศพิศาล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย คณบดี และประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษา โดยในปี 2562 นี้ มีนักศึกษาผู้รับทุนฯ เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 8 คน หลังจากนั้นได้พาคณะทัศนศึกษา