ข่าวกิจกรรม


บรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียม manuscript อย่างไรไม่ให้โดน reject

บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเกรียติอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร มาบรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียม manuscript อย่างไรไม่ให้โดน reject ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย โดยสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และคณาจารย์ ตื่นตัวกับการทำงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารที่มีค่า impact factor ที่สูงขึ้น