ข่าวกิจกรรม


มอบประกาศเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

รายชื่ออาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยเเละนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รับมอบใบประกาศนีบัตร ในการประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ผลงานวิจัย เรื่อง  ระบบผลิตไฟฟ้าร่วมกับการทำความเย็นและความร้อนจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ  ได้รับ รางวัลดีเด่น  ประกวดข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 Thailand Research Expo 2019 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ รางวัลดีเด่น ประกวดผลงาน กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม Thailand Research Expo 2019   จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน บทความทางวิชาการ เรื่อง International conference on Biotechnology and Agriculture Engineering