ทุนการศึกษา


หน้าหลัก >>ทุนการศึกษา

Scholarship Information

Title : ประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา 2563


                   อนุสนธิตามประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ประกาศรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น

                   บัดนี้ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครขอรับทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ ราย ดังนี้

File Download : Download