ข่าวกิจกรรม


Biochemical Analysis and Zero Waste Management

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้การต้อนรับคณาจารย์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ และนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยกัญชง ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ Biochemical Analysis and Zero Waste Management โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม และ Dr. Rameshprabu Ramaraj อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนความรู้และหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยในอนาคต