ทุนการศึกษา


หน้าหลัก >>ทุนการศึกษา

Scholarship Information

Title : ประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ทุนนักศึกษาเรียนดี" ประจำปีการศึกษา 2564


ตามประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนนักศึกษาเรียนดี” ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำลังศึกษาอยู่ระดับบัณฑิตศึกษา (รหัส 64) ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนนักศึกษาเรียนดี” ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 ทุน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ไปแล้ว นั้น

                   บัดนี้ มีผู้สมัครขอรับทุนดังกล่าวไม่ถึงจำนวนตามที่ประกาศรับ (10 ทุน) ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงประกาศขยายเวลาการรับสมัครทุนฯ ตามรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

          1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษา

                    (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25

                   (2) กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

        2. จำนวนเงินที่จัดสรร

               จำนวน 10 ทุน ทุนละ 40,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดละ 20,000 บาท

 

          3. หลักฐานการรับสมัคร

          (1) ใบสมัครขอรับทุน “ทุนนักศึกษาเรียนดี”

          (2) ใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี

          (3) เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ (ถ้ามี)

          (4) LETTER OF RECOMMENDATION โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโทที่กำลังศึกษาอยู่

 

          4. การจัดสรรทุน

               จัดสรรให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1

 

          5. การพิจารณา

                         คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนนักศึกษาเรียนดี” เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนและจัดสรรเงินทุน 

 

         6. เงื่อนไขการรับทุน

                       ให้เป็นไปตามประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนนักศึกษาเรียนดี” ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

         7. วิธีการสมัครขอรับทุน

                       (1) Download   ใบสมัครได้ที่ www.grad.mju.ac.th  (หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวทุนการศึกษา)

                       (1) ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครตามข้อ 3 ณ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

          8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ฝ่ายบัณฑิตศึกษา www.grad.mju.ac.th

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ. 2565

File Download : Download