ทุนการศึกษา


หน้าหลัก >>ทุนการศึกษา

Scholarship Information

Title : ประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ทุนศิษย์ก้นกุฏิ" ประจำปีการศึกษา 2564


   ตามประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง
รับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้และกำลังศึกษาอยู่ระดับบัณฑิตศึกษา (รหัส 64) ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 ทุน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ไปแล้ว นั้น

 

                   บัดนี้ มีผู้สมัครขอรับทุนดังกล่าวไม่ถึงจำนวนตามที่ประกาศรับ (10 ทุน) ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงประกาศขยายเวลาการรับสมัครทุนฯ ตามรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

           1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษา

                         เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีการศึกษา 2564 ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

  • จำนวนเงินที่จัดสรร

               จำนวน 10 ทุน ทุนละ 40,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดละ 20,000 บาท

          3. หลักฐานการรับสมัคร

           (1) ใบสมัครขอรับทุน

           (2) ใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี

           (3) ใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

          4. การจัดสรรทุน

               จัดสรรให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑

          5. การพิจารณา

                         คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนและจัดสรรเงินทุน

          6. เงื่อนไขการรับทุน

ให้เป็นไปตามประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

         7. การสมัครขอรับทุน

          (1) Download   ใบสมัครได้ที่ www.grad.mju.ac.th 

         (2) ส่งใบสมัครที่เสนอลงนามโดยประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พร้อมหลักฐานการสมัครตามข้อ ๓ ให้ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

       8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ฝ่ายบัณฑิตศึกษา www.grad.mju.ac.th

 

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ.  2565

File Download : Download