ทุนการศึกษา


หน้าหลัก >>ทุนการศึกษา

Scholarship Information

Title : ประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา 2563


อนุสนธิตามประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ประกาศ
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีการศึกษา 2563 เพื่อรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึการศึกษา 2563 และประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา 2563 ไปแล้ว นั้น
        บัดนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 ราย ดังนี้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สาขาวิชาการจัดการป่าไม้
1.  นางสาวณัฐนิชา  นาคน้อย    
2.  นางสาวศิริวรรณ  บาลจ่าย    

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1.  นายเกียรติศักดิ์  ทาเจริญ    
2.  นางสาวอัญชิสา  วสุสุนทร    

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1.  นายธนวิทย์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา    
2.  นางสาวพรนิภา  คำเขียว    
        
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1.  นายภาณพัช  รอดคง    

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
1.  ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงศ์  ปราบชนะ    

วิทยาลัยพลังงานทดแทน
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
1.  นางสาวปรียา  กฤตถิรพุทธิ์    

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
1.  นางสาวกรัณฑรัตน์  ในเวียง    
2.  นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยวรรณ์    

คณะผลิตกรรมการเกษตร
สาขาวิชาพืชไร่
1.  นางสาวณัฏฐนันท์  ฉันทะมิตร์    
2.  นางสาวณัสมา  ดลระหมาน    

สาขาวิชาพืชสวน
1.  นายสุภชัย  สุรณาภรณ์ชัย    

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
1.  นางสาวสุกัญญา  ศรีบัวขาว    
2.  นายศรัณย์  จันทร์วงศ์    
3.  นางสาวรุจิรา  ตะดิ    

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
1.  นายทินกฤต  นฤธนันต์    
2.  นายธนกฤต  รินคำ    
3.  นางสาวรุ่งทิวา  จึงจิรธนติกุล    

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับ “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา 2563 จะต้องมารายงานตัวเพื่อทำสัญญา
รับทุนการศึกษา ณ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา โดยรายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

File Download : Download