ทุนการศึกษา


หน้าหลัก >>ทุนการศึกษา

Scholarship Information

Title : ประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนนักศึกษาเรียนดี” ประจำปีการศึกษา 2563


ตามประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนนักศึกษาเรียนดี” ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย ในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนนักศึกษาเรียนดี” ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 ทุน ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563 ไปแล้ว นั้น

                   บัดนี้ มีผู้สมัครขอรับทุนดังกล่าว จำนวน 18 ราย ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ จึงประกาศขยายเวลาการรับสมัครทุนฯ ตามรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

          ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษา

                     (๑) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย ในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

                   (๒) มีผลการศึกษาเฉลี่ยรวม (GPA) 7 ภาคการศึกษา (สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี)      
3 ภาคการศึกษา (สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ๔ ปีเทียบเข้าเรียน) และ 9 ภาคการศึกษา (สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ๕ ปี) ไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕

              (๓) เป็นผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในแผนการศึกษา
แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

  • จำนวนเงินที่จัดสรร

               จำนวน ๒๐ ทุน ทุนละ ๔๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด งวดละ ๒๐,๐๐๐ บาท

          ๓. หลักฐานการรับสมัคร

          (๑) ใบสมัครขอรับทุน “ทุนนักศึกษาเรียนดี”

                   (๒) ใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาค/ปีการศึกษาล่าสุด

                   (๓) เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ (ถ้ามี)

                   (๔) LETTER OF RECOMMENDATION โดยอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท

          ๔. การจัดสรรทุน

               จัดสรรให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑

          ๕. การพิจารณา

                         คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนนักศึกษาเรียนดี” เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนและจัดสรรเงินทุน 

๖. เงื่อนไขการรับทุน

                       ให้เป็นไปตามประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนนักศึกษาเรียนดี”

                   ๗. วิธีการสมัครขอรับทุน

                       (๑) Download   ใบสมัครได้ที่ www.grad.mju.ac.th  (หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวทุนการศึกษา)

                       (๒) ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครตามข้อ ๓
ณ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ชั้น ๑ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

                   ๘. ประกาศผลการพิจารณา ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่านช่องทางเว็บไซต์
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา www.grad.mju.ac.th

File Download : Download