ทุนการศึกษา


หน้าหลัก >>ทุนการศึกษา

Scholarship Information

Title : ประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา 2562


                   อนุสนธิตามประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ประกาศ
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีการศึกษา 2562 เพื่อรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึการศึกษา 2562 และประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา 2562 ไปแล้ว นั้น

                   บัดนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 ราย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

File Download : Download