ทุนการศึกษา


หน้าหลัก >>ทุนการศึกษา

Scholarship Information

Title : ประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา 2562


อนุสนธิตามประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีการศึกษา 2562 เพื่อรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” นั้น

 

                   บัดนี้ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครขอรับทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” จำนวน 29 ราย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

File Download : Download