ติดต่อสอบถาม


หน้าหลัก >> หลักสูตร >> ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
 

คณะผลิตกรรมการเกษตร

ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา พืชไร่
แบบ/ แผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปรัชญาของหลักสูตร
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส  สังพาลี
  2.  อาจารย์ ดร.จุฑามาศ  อาจนาเสียว
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  นาเทเวศน์
  4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  อินสลุด
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.    
สถานที่ศึกษา :
Website
มคอ 7. :  -
ค่าธรรมเนียม : -
พิมพ์รายละเอียด