ติดต่อสอบถาม


หน้าหลัก >> หลักสูตร >> ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
 

คณะผลิตกรรมการเกษตร

ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
แบบ/ แผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)
ปรัชญาของหลักสูตร
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  1.  รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล  ศักดิ์คะทัศน์
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร  บุญปลอด
  4.  อาจารย์ ดร.ประนอม  ยังคำมั่น
  5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล  ฟองมูล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.    
สถานที่ศึกษา :
Website
มคอ 7. :  -
ค่าธรรมเนียม : -
พิมพ์รายละเอียด