ติดต่อสอบถาม


หน้าหลัก >> หลักสูตร >> ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
 

คณะผลิตกรรมการเกษตร

ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
แบบ/ แผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)
ปรัชญาของหลักสูตร
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  1.  รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา  สัมมานิธิ
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  เสถียรพีระกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.    
สถานที่ศึกษา :
Website
มคอ 7. :  -
ค่าธรรมเนียม : -
พิมพ์รายละเอียด