ติดต่อสอบถาม


หน้าหลัก >> หลักสูตร >> ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
 

คณะผลิตกรรมการเกษตร

ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
แบบ/ แผน ข (ภาคพิเศษ)
ปรัชญาของหลักสูตร
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  1.  รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล  ศักดิ์คะทัศน์
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล  ฟองมูล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.    
สถานที่ศึกษา :
Website
มคอ 7. :  -
ค่าธรรมเนียม : -
พิมพ์รายละเอียด