ติดต่อสอบถาม


หน้าหลัก >> หลักสูตร >> ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
 

วิทยาลัยนานาชาติ

ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา การจัดการเกษตรอินทรีย์
แบบ/ แผน ข (ภาคพิเศษ)
ปรัชญาของหลักสูตร
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  1.  ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ
  2.  รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์  พวงงามชื่น
  3.  อาจารย์ ดร.ชมชวน  บุญระหงษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.    
สถานที่ศึกษา :
Website
มคอ 7. :  -
ค่าธรรมเนียม : -
พิมพ์รายละเอียด