ติดต่อสอบถาม


หน้าหลัก >> หลักสูตร >> ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
 

คณะวิทยาศาสตร์

ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา พันธุศาสตร์
แบบ/ แผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปรัชญาของหลักสูตร
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  1.  รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง  พงษ์เจริญกิต
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา  สกูลสิงหาโรจน์
  3.  อาจารย์ ดร.นฤมล  เข็มกลัดเงิน
  4.  อาจารย์ ดร.ยุพเยาว์  คบพิมาย
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.    
สถานที่ศึกษา :
Website
มคอ 7. :  -
ค่าธรรมเนียม : -
พิมพ์รายละเอียด