ติดต่อสอบถาม


หน้าหลัก >> หลักสูตร >> ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
 

คณะวิทยาศาสตร์

ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
แบบ/ แผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปรัชญาของหลักสูตร
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  เจริญตัณธนกุล
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  ภูมิสุทธาผล
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี  อันพาพรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.    
สถานที่ศึกษา :
Website
มคอ 7. :  -
ค่าธรรมเนียม : -
พิมพ์รายละเอียด