ติดต่อสอบถาม


หน้าหลัก >> หลักสูตร >> ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
 

คณะวิทยาศาสตร์

ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
แบบ/ แผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปรัชญาของหลักสูตร
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  1.  อาจารย์ ดร.กิตติกร  หาญตระกูล
  2.  อาจารย์ ดร.ปวีณ  เขื่อนแก้ว
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์  ปราโมกข์ชน
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.    
สถานที่ศึกษา :
Website
มคอ 7. :  -
ค่าธรรมเนียม : -
พิมพ์รายละเอียด