ติดต่อสอบถาม


หน้าหลัก >> หลักสูตร >> ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
 

คณะวิทยาศาสตร์

ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา เคมีประยุกต์
แบบ/ แผน ข (ภาคพิเศษ)
ปรัชญาของหลักสูตร
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  แสงศรีจันทร์
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  เสถียรพีระกุล
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ  ฉิมสุข
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.    
สถานที่ศึกษา :
Website
มคอ 7. :  -
ค่าธรรมเนียม : -
พิมพ์รายละเอียด