ติดต่อสอบถาม


หน้าหลัก >> หลักสูตร >> ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา สหวิทยาการเกษตร
แบบ/ แผน ข (ภาคพิเศษ)
ปรัชญาของหลักสูตร
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลินดา  อริยเดช
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  จูมวงษ์
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  กาญจนวงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.    
สถานที่ศึกษา :
Website
มคอ 7. :  -
ค่าธรรมเนียม : -
พิมพ์รายละเอียด