ติดต่อสอบถาม


หน้าหลัก >> หลักสูตร >> ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
 

คณะเศรษฐศาสตร์

ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
แบบ/ แผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปรัชญาของหลักสูตร
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่มีความสามารถในการศึกษาวิจัย โดยใช้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฏี และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง ในการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบ และสามารถนำความรู้ที่ได้ นำมาใช้ในการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมให้มหาบัณฑิตเป็นผู้มีโลกทัศน์กว้าง มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการทำงานวิจัย 3. ผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อองค์การ สังคม และประเทศชาติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก  เพชรานนท์
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์  สินณรงค์
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก  นันทะเสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก  เพชรานนท์
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์  สินณรงค์
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก  นันทะเสน
  4.  รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย  กังวล
  5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
  6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  นันทะเสน
  7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก  สังข์แก้ว
  8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล  จุลพันธ์
  9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์  กุศล
  10.  Asst. Prof. Dr.Jorge Fidel  Barahona Caceres
  11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์  อัจฉริยะพานิชกุล
  12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  สุภาพันธ์
  13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  สิงหะวาระ
  14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล  ลีรัตนากร
  15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันต์
  16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  พันธุ์มณี
  17.  อาจารย์ ดร.กันตพร  ช่วงชิด
  18.  อาจารย์ ดร.พิมพิมล  แก้วมณี
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
          

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  รัฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ  การจัดการ  สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. หรือ ก.พ. รับรอง  ด้วยแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า

ในกรณีที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  1. ในกรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้วยแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า จะต้องมีคุณสมบัติตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
  2. นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่ศึกษา :
Website : https://econ.mju.ac.th/
มคอ 7. :  -
ค่าธรรมเนียม : -
พิมพ์รายละเอียด