ติดต่อสอบถาม


หน้าหลัก >> หลักสูตร >> ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
แบบ/ แผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปรัชญาของหลักสูตร
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  1.  อาจารย์ ดร.นิกร  มหาวัน
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา  สัมมานิธิ
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  ดวงธิมา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.    
สถานที่ศึกษา :
Website
มคอ 7. :  -
ค่าธรรมเนียม : -
พิมพ์รายละเอียด