ติดต่อสอบถาม


หน้าหลัก >> หลักสูตร >> ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
แบบ/ แผน ข (ภาคพิเศษ)
ปรัชญาของหลักสูตร
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์  ติกุล
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา  ไทยสันทัด
  3.  อาจารย์ ดร.พันธุ์ระวี  กองบุญเทียม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.    
สถานที่ศึกษา :
Website
มคอ 7. :  -
ค่าธรรมเนียม : -
พิมพ์รายละเอียด