ติดต่อสอบถาม


หน้าหลัก >> หลักสูตร >> ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
 

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา พัฒนาการท่องเที่ยว
แบบ/ แผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปรัชญาของหลักสูตร
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  1.  อาจารย์ ดร.กีรติ  ตระการศิริวานิช
  2.  อาจารย์ ดร.มนสิชา  อินทจักร
  3.  อาจารย์ ดร.ยุทธการ  ไวยอาภา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.    
สถานที่ศึกษา :
Website
มคอ 7. :  -
ค่าธรรมเนียม : -
พิมพ์รายละเอียด