ติดต่อสอบถาม


หน้าหลัก >> หลักสูตร >> ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
 

คณะบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา การบัญชี
แบบ/ แผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)
ปรัชญาของหลักสูตร
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา  วรุณกูล
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา  แว่นแก้ว
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.    
สถานที่ศึกษา :
Website
มคอ 7. :  -
ค่าธรรมเนียม : -
พิมพ์รายละเอียด