ติดต่อสอบถาม


หน้าหลัก >> หลักสูตร >> ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
 

คณะบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
แบบ/ แผน ข (ภาคพิเศษ)
ปรัชญาของหลักสูตร
  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ และมีทักษะในการวินิจฉัยธุรกิจ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการและผู้บริหารมืออาชีพ ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและสามารถนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.  เพื่อสร้างบัณฑิตมีความสามารถในการวินิจฉัยธุรกิจอย่างมืออาชีพ
  2.  เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำสามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านบริหารธุรกิจ
  3.  เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นนักวิจัย นักบริหารและผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
  4.  เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำสามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านบริหารธุรกิจ
  5.  เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับกลุ่มคนต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวงการวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปในระดับชาติและนานาชาติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา  เตชเถกิง
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ
  3.  อาจารย์ ดร.นทีทิพย์  สรรพตานนท์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน  สงเคราะห์
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ
สถานที่ศึกษา : เชียงใหม่
Website : www.ba.mju.ac.th
มคอ 7. :  -
ค่าธรรมเนียม : -
พิมพ์รายละเอียด