ติดต่อสอบถาม


หน้าหลัก >> หลักสูตร >> ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
แบบ/ แผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปรัชญาของหลักสูตร
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  1.  อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์  สมพงษ์
  2.  รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์
  3.  อาจารย์ ดร.สุดาพร  ตงศิริ
  4.  อาจารย์ ดร.ดารชาต์  เทียมเมือง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.    
สถานที่ศึกษา :
Website
มคอ 7. :  -
ค่าธรรมเนียม : -
พิมพ์รายละเอียด