ปฏิทินการสอบนักศึกษา


หน้าหลัก >>ปฏิทินการสอบนักศึกษา

Event Information

Title : ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นายจตุรงค์ บุนนาค นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์


            รูปแบบการสอบ : สอบดุษฏีนิพนธ์
           
           วันที่จัดกิจกรรม : 03/09/2563 เวลาที่จัดกิจกรรม : 9:00 AM
           สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ ๑ EC ๓๐๑ ชั้น ๓ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

File Download : Download