ปฏิทินการสอบนักศึกษา


หน้าหลัก >>ปฏิทินการสอบนักศึกษา

Event Information

Title : ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


            รูปแบบการสอบ : สอบวัดคุณสมบัติ
           
           วันที่จัดกิจกรรม : 03/09/2563 เวลาที่จัดกิจกรรม : 9:00 AM
           สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง ๑๒๖ ชั้น ๒ อาคารพระช่วงเกษตรศิลป (สอบแบบออนไลน์โดยใช้ โปรแกรม Microsoft team)

File Download : Download