ปฏิทินการสอบนักศึกษา


หน้าหลัก >>ปฏิทินการสอบนักศึกษา

Event Information

Title : ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


            รูปแบบการสอบ : สอบประมวลความรู้
           

อนุสนธิตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากร
และส่งเสริมการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้กำหนดวันสอบ
ประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยสอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

                        บัดนี้ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นใบสมัครสอบ
ประมวลความรู้ในครั้งนี้แล้ว ปรากฏว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ ๔๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน ๕ ราย ตามรายชื่อดังนี้

                             ๑.  นายชัยอนันต์  ลิ้มพัฒนมงคล

                             ๒.  นายธนภูมิ  เวียตตัน

                             ๓.  นายสุดใจ  วรรณวิชิต

                             ๔.  นางชญานิษฐ์  แสนราชา

                             ๕.  นางสาวทิพญ์สุคนธ์  แก้วกัญญา

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓


           วันที่จัดกิจกรรม : 27/08/2563 เวลาที่จัดกิจกรรม : 9:00 AM
           สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้องสร้อยระย้า ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

File Download : Download