ปฏิทินการสอบนักศึกษา


หน้าหลัก >>ปฏิทินการสอบนักศึกษา

Event Information

Title : ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ครั้งที่ ๑ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


            รูปแบบการสอบ : สอบประมวลความรู้
           
           วันที่จัดกิจกรรม : 01/09/2563 เวลาที่จัดกิจกรรม : 9:00 AM
           สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง ๒๐๒ อาคารใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

File Download : Download