ปฏิทินการสอบนักศึกษา


หน้าหลัก >>ปฏิทินการสอบนักศึกษา

Event Information

Title : ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


            รูปแบบการสอบ : สอบประมวลความรู้
           
           วันที่จัดกิจกรรม : 27/08/2563 เวลาที่จัดกิจกรรม : 9:00 AM
           สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้องสร้อยระย้า ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

File Download : Download