ปฏิทินการสอบนักศึกษา


หน้าหลัก >>ปฏิทินการสอบนักศึกษา

Event Information

Title : ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


            รูปแบบการสอบ : สอบวัดคุณสมบัติ
           
           วันที่จัดกิจกรรม : 15/07/2563 เวลาที่จัดกิจกรรม : 9:00 AM
           สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๒ อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ

File Download : Download