ปฏิทินการสอบนักศึกษา


หน้าหลัก >>ปฏิทินการสอบนักศึกษา

Event Information

Title : สอบวิทยานิพนธ์เรื่อง SYNTHESIS OF LITHIUM METAL (M= V, Fe) SILICATE FROM RICE HUSK ASH FOR THE APPLICATIONS AS CATHODE MATERIALS IN LITHIUM-ION BATTERIES ของ นายจตุรณ คำชมภู นักศึกษาระดับปริญญาโท สาข


            รูปแบบการสอบ : สอบวิทยานิพนธ์
           

ด้วยนายจตุรณ  คำชมภู รหัส ๖๐๐๔๓๐๓๐๐๑ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มีความประสงค์จะขอสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง SYNTHESIS OF LITHIUM METAL (M= V, Fe) SILICATE FROM RICE HUSK ASH FOR THE APPLICATIONS AS CATHODE MATERIALS IN LITHIUM-ION BATTERIES ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้อง ๒๓๑๑ สาขาวิชาเคมี อาคาร ๖๐ ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เพื่อให้การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจ
ตามความในข้อ ๕๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายจตุรณ  คำชมภู นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ดังนี้

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฐปนีย์  สารครศรี                 ประธานกรรมการ  

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์  ปันทะรส          กรรมการ

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา  กันทาดี             กรรมการ

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  เลาห์รอดพันธุ์        กรรมการ


           วันที่จัดกิจกรรม : 14/08/2563 เวลาที่จัดกิจกรรม : 2:00 PM
           สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง ๒๓๑๑ สาขาวิชาเคมี อาคาร ๖๐ ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

File Download : Download