ปฏิทินการสอบนักศึกษา


หน้าหลัก >>ปฏิทินการสอบนักศึกษา

Event Information

Title : สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การปรับใช้ทุนทางวัฒนธรรมสำรับอาหารในคุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่สู่มิติการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ของ นายทรงสุข บุญทาวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว


            รูปแบบการสอบ : สอบวิทยานิพนธ์
           

ด้วยนายทรงสุข  บุญทาวงศ์ รหัส ๖๐๐๙๓๐๒๐๐๑ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มีความประสงค์จะขอสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การปรับใช้ทุนทางวัฒนธรรมสำรับอาหารในคุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่สู่มิติการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๔๒๒ (ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา) ชั้น ๒ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับความในข้อ ๕๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนายทรงสุข  บุญทาวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนี้

๑.  อาจารย์ ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ                                   ประธานกรรมการ  

๒.  อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร  อุดมรักษาทรัพย์          กรรมการ

๓.  อาจารย์ ดร.วราภรณ์  ดวงแสง                                   กรรมการ

๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย  ปัญญาดี                         กรรมการ


           วันที่จัดกิจกรรม : 22/07/2563 เวลาที่จัดกิจกรรม : 9:00 AM
           สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง ๔๒๒ (ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา) ชั้น ๒ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

File Download : Download