ปฏิทินการสอบนักศึกษา


หน้าหลัก >>ปฏิทินการสอบนักศึกษา

Event Information

Title : สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการใช้ถ่านชีวภาพ เพื่อเป็นวัสดุปรับปรุงดินและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ระบบการปลูกข้าว ของ นางสาวชฎาภา ใจหมั้น นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาปฐพีศาสตร์


            รูปแบบการสอบ : สอบวิทยานิพนธ์
           

ด้วยนางสาวชฎาภา  ใจหมั้น รหัส ๕๙๐๑๓๑๓๐๐๑ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มีความประสงค์จะขอสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการใช้ถ่านชีวภาพ
เพื่อเป็นวัสดุปรับปรุงดินและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ระบบการปลูกข้าว ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารทรัพยากรดิน
และสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้การสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวชฎาภา  ใจหมั้น นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ดังนี้

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  โชติอมรศักดิ์          ประธานกรรมการ  

๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา  อ่ำทอง                  กรรมการ

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา  นิลวงศ์                   กรรมการ

๔.  ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ  ตันโช                          กรรมการ

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์  นาขยัน                กรรมการ


           วันที่จัดกิจกรรม : 22/07/2563 เวลาที่จัดกิจกรรม : 9:00 AM
           สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารทรัพยากรดิน และสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

File Download : Download