หลักการและเหตุผล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถูกจัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน ภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ประกาศจัดตั้ง "บัณฑิตวิทยาลัย" เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยปัจจุบันมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 43 หลักสูตร แยกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 14 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 29 หลักสูตร โดยมีวิสัยทัศน์ คือ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักนวัตกรรม โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงโดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดโครงการการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 ขึ้น 1) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ 2) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ปัญหาพิเศษ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3) เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ปัญหาพิเศษ และการค้นคว้าอิสระที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ และ 4) เพื่อพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน