MJU-ASEAN Bridge Project

 

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบกับ การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระยะเวลาอันใกล้ ส่งผลให้บัณฑิตวิทยาลัยต้องปรับตัวให้สามารถรองรับ กับความเปลี่ยนแปลง การเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจเร่งด่วน ที่บัณฑิตวิทยาลัย ต้องได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้เล็งเห็นว่าตลาดนักศึกษาในประชาคมอาเซียน มีจำนวนมากและมีช่องทางที่มหาวิทยาลัยแม่โจ ้จะสามารถแทรกเข้าไปดึงนักศึกษาต่างชาติเข้ามาได้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นควรจัด โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความพร้อมรองรับนักศึกษาต่างชาติ ให้กลุ่มนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนได้รับทราบแนวทาง การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไปเผยแพร่ตามประเทศต่างๆ จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้กำหนดแผนการเดินทางคือ ประเทศเวียดนามในเดือนพฤษภาคม 2556 ประเทศอินโดนิเชียในเดือนมิถุนายน 2556 และประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนสิงหาคม 2556 พอสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

ประเทศเวียดนาม

6-11 พฤษภาคม 2556
  • Hochiminh city university of technology
  • Nong Lam university of Ho chi minh city
ประเทศอินโดนิเชีย
1-6 มิถุนายน 2556
  • Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
  • Universitas Muhammadiyah Surkarta
  • Universitas Sebelas Maret/Faculty of Agriculture - Surakarta
  • Universitas Jenderal Soedirman

รายละเอียด

 
ประเทศมาเลเซีย
8-12 กันยายน 2556
  • Universiti Sains Malaysia (USM)
  • Universiti Utara Malaysia (UUM)
  • Universiti Putra Malaysia (UPM)