10 เหตุผลในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  1. มั่นใจในความเป็นแม่โจ้ วิสัยทัศน์ทางด้านการเกษตร สามารถนำพาเกิดความเจริญก้าวหน้าต่อประเทศ
  2. มีความพร้อมของโครงสร้างระบบการศึกษา เรียนจริง-ปฏิบัติจริง ดังคำกล่าวที่ว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน”
  3. อาจารย์ บุคลากร มีชื่อเสียง เป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้
  4. มีสาขาที่เปิดตรงกับความต้องการและเปิดในช่วงเวลาที่เหมาะสม
  5. เครือข่ายศิษย์เก่ามีความเข้มแข็ง และมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น
  6. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีหลักสูตรดั้งเดิมและมีความหลากหลาย รวมถึงมีผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ
  7. ได้รับประสบการณ์การทำงานกับรุ่นพี่ อาจารย์ เกิดความเห็นถึงความรัก ความเป็นลูกแม่โจ้
  8. สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นที่ต้องการให้ศึกษาเรียนต่อ
  9. ค่าใช้จ่ายในหลักสูตร ถูกกว่ามหาวิทยาลัยใกล้เคียงที่อยู่ในภูมิลำเนาเดียวกัน
  10. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการฝึกความอดทน ขยัน และสามัคคี

ที่มาของข้อมูล

                  บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสัมนากลุ่มย่อยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 23 คน จากนักศึกษาที่มาจากหลากหลายสาขาได้แก่ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท สาขาวิชาการสื่อสารดิจิตัล สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาชาวิชาเทคโนโลยีการประมง ประกอบด้วยนักศึกษาที่มาจาก 4 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย ประเทศเวียตนาม ประเทศลาว และประเทศฟิลิปปินส์ โดยใช้เทคนิคการระดมสมองแบบกระบวนการกลุ่ม ในลักษณะ 3 เส้า เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ๋งกันและกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ (Domain) และในแต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย (Sub-Domain) ได้กลุ่มทำงานทั้งหมด 9 กลุ่มทำงาน ได้ข้อสรุปที่ได้จากการทำงาน คือ เหตุผลที่นักศึกษาเลือกเรียนที่แม่โจ้ จำนวน 18 ข้อ หลังจากนั้นได้จัดทำเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย และเลือกลำดับมากที่สุดใน 10 ลำดับแรก ที่เป็นเหตุผลที่นักศึกษาเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เรียงตามลำดับคะแนน