สิ่งอำนวยความสะดวก

 
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สนามกีฬา
สระว่ายน้ำ
ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ถานที่่ท่องเที่ยวพักผ่อนเชิงนิเวศน
หอพัก
ที่พักในฟาร์มมหาวิทยาลัย
ที่พักสมาคมศิษย์เก่า
 
ที่พักศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ที่พักศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ