“เราคือผู้สร้างนักปฏิบัติ”

 

ข้อมูลทั่วไปสำหรับบุคคลทั่วไป

 

ด้วยความภาคภูมิใจในปีที่ 80 จากที่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมจนกลายมาเป็น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีประวัติด้านการเกษตรที่ยาวนานตั้งแต่ พ.ศ. 2477 จนทำให้เรามีหลักสูตรที่เฉพาะด้านการเกษตรมากมาย ครอบคลุมทั้งการผลิต การแปรรูป และการตลาด อาทิเช่น พืชสวน พืชไร่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางอาหาร เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร บริหารธุรกิจ เป็นต้น

ประกาศ