พบกันในงาน เปิดบ้านหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
ศุกร์ที่ 20 มีนาาคม 2558
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Call: 053 875470-3

MJU Gallery