ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือมอบฉันทะ คลิ๊กที่นี่

หนังสือมอบฉันทะ

                                                                    

                                                                     วันที่…………...เดือน……………….…..…..พ.ศ. …….……

 

เรื่อง  ขอมอบฉันทะ………………………………..

 

เรียน ประธานกรรมการโครงการบัณฑิตวิทยาลัย

                       

                        ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………………….…..นักศึกษาปริญญา โท (   )  เอก (   )  หลักสูตรแผน ก (   )  ข (   )  รหัสประจำตัว…………………………………………………… สาขาวิชา……………………………………....ภาควิชา…………………………………………………………  มีความประสงค์จะขอมอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………….  นักศึกษาปริญญา โท (   )  เอก (   )  หลักสูตรแผน ก (   )  ข (   )  รหัสประจำตัว………………………………..  สาขาวิชา……………………………………....ภาควิชา………………………………………………………….   ดำเนินการเรื่อง…………………………………………………………………………………… …แทนข้าพเจ้า เนื่องจากข้าพเจ้ามาดำเนินการด้วยตัวเองไม่ได้ เพราะ (เหตุผล).................................................................... 

………………………………………………………………………….………………….………………………..……... ..………………………………………………………………………………………………………….

 

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                                          

                                                                     ( ลงชื่อ )………………………………………………………. 

                                                                                   (                                                                        )

 

ความเห็นประธานกรรมการประจำตัวนักศึกษา

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

ความเห็นหัวหน้าภาควิชา

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

ความเห็นประธานกรรมการโครงการบัณฑิตวิทยาลัย

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..